KickJava   Java API By Example, From Geeks To Geeks.

Java > Open Source Codes > Lang_sv


1 import java.awt.event.KeyEvent JavaDoc;
2 import java.util.ListResourceBundle JavaDoc;
3
4 /** Swedish language bundle.*/
5 public final class Lang_sv extends ListResourceBundle JavaDoc {
6      
7     public Object JavaDoc[][] getContents() {
8         return contents;
9     }
10     
11     /** Converts key code to string.
12     * Used in the contents array for setting mnemoics.
13     * @param keycode The keycode to convert, eg KeyEvent.VK_Q .
14     * @return A string containing the value, eg "75".
15     * @see #s2k(String value)*/

16     private static final String JavaDoc k2s(int keycode){
17         return (keycode+"");
18     }
19     
20     private static final Object JavaDoc[][] contents = {
21         {"language_code","sv"}, // name of language in this bundle in ISO format
22
{"base_language_code","sv"}, // base name of language in this bundle in ISO format (used for help files)
23
// LOCALISE THIS
24
{"loading","Whisper IM Öppner..."}, //splash screen
25
// error message
26
{"error", "Fel"},
27         {"cannot load config file","Kan inte öppna gestaltsfilen"},
28         {"addne","Kontosmappen finns inte:\r\n"},
29         {"cnlup","Kan inte öppner användarensalternativerna.\r\nAnvänder försummelserna.\r\n("},
30         {"cannot create userdir","Kan inte skapa kontosmappen"},
31         {"cannot save","Kan inte spara filen."},
32         {"cannot save keypair","Kan inte spara Whisper NyckelParen."},
33         {"need to be connected","Du behöver att vara besläktad göra det."},
34         {"key cache problem","Dessa följande nykelfilerna kan inte öppna:"},
35         // common buttons
36
{"quit","Avsluta"},
37         {"quit_mn",k2s(KeyEvent.VK_A)}, // keyA
38
{"help","Hjälp"},
39         {"help_mn",k2s(KeyEvent.VK_H)}, //key H
40
{"cancel","Avbryt"},
41         {"cancel_mn",k2s(KeyEvent.VK_A)}, // Key A
42
{"save","Spara"},
43         {"save_mn",k2s(KeyEvent.VK_S)}, // key S
44
{"close","Stäng"},
45         {"close_mn",k2s(KeyEvent.VK_C)}, // Key S
46
{"browse_tt","Bläddra"}, // tooltip for browse filesystem button
47
// ABOUT BOX
48
{"about","Om"},
49         {"version","Version:"},
50         {"system","System"},
51         {"credits","Credits"},
52         {"ok","Ok"}, //button
53
// LOGIN WINDOW
54
// Already has A key
55
{"login","Logga In"}, //button
56
{"login_mn",k2s(KeyEvent.VK_L)}, // key L
57
{"account","Konto:"},
58         {"account_mn",k2s(KeyEvent.VK_K)}, // key K
59
{"passphrase","Lösenord:"},
60         {"passphrase_mn",k2s(KeyEvent.VK_O)}, // key O
61
{"configure","Gestalt"}, //button
62
{"configure_mn",k2s(KeyEvent.VK_G)}, // key G
63
{"new account","Nytt Konto"}, //button
64
{"new account_mn",k2s(KeyEvent.VK_N)}, // key N
65
{"incorrect passphrase","Fel Lösenord."},
66         {"could not load account settings","Kan inte öppna kontossättningerna."},
67         // CONFIGURE DIALOG
68
// Already has S,A , H keys
69
{"config title","Whisper IM Gestaltning"},
70         {"account location","Kontosfiler plats"},
71         {"account location_tt","Var användarens kontosfilarna är stored. Visa hjälp för mer info"},
72         {"user home","Användarens hemmapp"},
73         {"application dir","Progams mappen"},
74         {"other dir","Andra Mapp:"},
75         {"select account files directory","Select Kontosfilersmappen"}, // file chooser title
76
{"select","Välja"}, //file chooser button
77
{"time out","Uttag tidut i sekonder:"},
78         {"time out_mn",k2s(KeyEvent.VK_T)}, // key T
79
{"time out_tt","Hur lång en soket skall vanta för en svarg främfor stänga kopplingen"}, // tool tip
80
{"cannot save config file","Kan inte spara gestaltfilen:\r\n"},
81         {"config file saved","Getaltning sparad."},
82         // HELP WINDOW
83
{"help title","Whisper IM Hjälp"},
84         {"cnlp","Kan inte öppna sidan:"},
85         // FORM TRANSLATION
86
// These are used for forms from a service (eg. account registration, search form, etc.)
87
// where we try to translate the field names.
88
// Some are also used in the profile pane.
89
{"form_name","Namm:"}, // the user's name.
90
{"form_nick","Sneknamm:"}, //nickname
91
{"form_nickname","Sneknamm:"}, //nick name 2
92
{"form_username","Andvändrasnamm:"}, //username
93
{"form_password","Lösenord:"},// a password
94
{"form_first","Förstnamm:"}, // the user's first name.
95
{"form_last","Efternamm:"}, // the user's last name.
96
{"form_email","Epost:"}, // the user's email address.
97
{"form_city","Städ:"}, // the user's city.
98
{"form_state","Landskäp:"}, // the user's state.
99
{"form_zip","Post kod:"}, // the user's ZIP code.
100
{"form_phone","Telefonnummer:"}, // the user's phone number.
101
{"form_url","Hemsid:"}, // the user's website.
102
{"form_date","Datum"}, // the date the registration took place.
103
{"form_misc","Andra:"}, // other miscellaneous information to associate with the account.
104
{"form_text","Text:"}, // textual information to associate with the account.
105
{"form_country","Land:"},
106         // PROFILE PANE
107
// tabs first
108
{"status","Status"},
109         {"general","Vanlig"},
110         {"work","Arbet"},
111         {"location","Läge"},
112         {"notes","Noter"},
113         {"key","Nyckel"},
114         // fields not covered by form entries
115
{"birthday","Födelsdag:"},
116         {"street","Gatan:"},
117         {"company","Bolag:"},
118         {"department","Avdelning:"},
119         {"position","Ställning:"},
120         {"role","Roll:"},
121         // key information
122
{"key_none","Användaren har inte en Whisper nyckel"},
123         {"key_ok","Whisper nyckel är giltig"},
124         {"key_invalid","Whisper nyckel är inte giltig. Det skall använda inte"},
125         {"key_date","Skapning Datum:"},
126         {"key_fingerprint","Fingeravtryck:"},
127         // WAIT DIALOG
128
{"wait","var god vanta..."}, //dialog title
129
{"talk with server","Kommunicera med avlägsen servare"},
130         {"logging in","Logger in"},
131         // NEW ACCOUNT WINDOW
132
// Already has keys H, A, O(from passphrase_mn on 4th panel )
133
{"new account title","Skapa Nytt Konto"},
134         {"back","Föregående"}, //button
135
{"back_mn",k2s(KeyEvent.VK_F)}, //key F
136
{"next","Nästa"}, //button
137
{"next_mn",k2s(KeyEvent.VK_N)}, //key N
138
{"finish","Slutför"},
139         {"finish_mn",k2s(KeyEvent.VK_F)}, //key S
140
{"title0","Konto Sättninger"},
141         {"title1","Alstra en Whisper NyckelPar"},
142         {"title2","Skapa Konto"},
143         {"title3","Slutfört"},
144         // first panel - has key K (from account_mn)
145
{"account_tt","Nammet av din konto på det här data/nätverk. Max 8 bokskriver"}, //tooltip
146
{"remember password","Minns Lösenord"},
147         {"remember password_tt","Minns ditt Jabber lösenord på det här data. Det skall spara enkryptade."}, //tooltip
148
// jabber sub panel
149
{"jabber_settings","Jabber Sättninger"},
150         {"jabber_username","Jabber Andvändrasnamm:"},
151         {"jabber_username_mn",k2s(KeyEvent.VK_D)}, //key D
152
{"jabber_username_tt","t.ex. fred.bloggs"}, //tooltip
153
{"jabber_server","Jabber Servare:"},
154         {"jabber_server_mn",k2s(KeyEvent.VK_S)}, //key S
155
{"jabber_server_tt","Nammet av Jabber servaren, t.ex. jabber.org"}, //tooltip
156
{"jabber_password","Jabber Lösenord:"},
157         {"jabber_password_mn",k2s(KeyEvent.VK_O)}, //key O
158
{"jabber_password_tt","Lösenordet till logga in till Jabber servaren"}, //tooltip
159
{"jabber_resource","Försummig Resurs:"},
160         {"jabber_resource_mn",k2s(KeyEvent.VK_R)}, //key R
161
{"jabber_resource_tt","Var du logger in fråm, t.ex. job, hem"}, //tooltip
162
{"jabber_ssl","Ansluta med SSL"},
163         {"jabber_ssl_tt","Ansluta med en säker koppling (rekommenderad)"},
164         {"jabber_new","Nytt Jabber Konto"},
165         {"jabber_new_mn",k2s(KeyEvent.VK_J)}, // Key J
166
{"jabber_new_tt","Skapa en nytt Jabber konto"}, //tooltip
167
{"you must enter a account name","Du måste ge ett kontosnamm."},// info msg
168
{"account name already exists","Kontosnammet already finns.\r\nSkriva ett olika kontosnamm."}, //info msg
169
{"enter a user name","Du måste ge ett användarnamm."}, //info msg
170
{"you must enter servername","Du mäste ge ett namm för en servare."}, //info msg
171
{"you must enter password","Du måste ge ett lösenord."}, //info msg
172
//Second Panel
173
{"generation info","Du behöver nu att alstra en Whisper nyckelpar.\r\n Välja ett lösenord det är mindre 20 bokstäver lång. \r\nDet skall ta ca. 10 minuter att alstra din nyckelpar, \r\nmen det behöver att göra en gång."},
174         // we use passphrase and passphrase_mn from the login window
175
{"reenter passphrase","Ge din lösenord engen till:"},
176         {"reenter passphrase_mn",k2s(KeyEvent.VK_E)}, // key E
177
{"generating key","Alstrer ny nyckelpar..."},
178         {"passphrase too short","Ditt lösenord måste vara mindre 20 bokstäver lång."}, //info msg
179
{"passphrase mismatch","Du måste skriver ditt lösenord en och samma i både boxer."}, //info msg
180
// Third Panel
181
{"ready","Nyckelpar alstrat. Nu klar att skapa konto - klicka nästa för förtsättning."},
182         // Last Panel
183
{"done","Nytt Whisper konto alstrat. Klicka 'Slutfört' att börja Whisper Instant Messenger."},
184         // Jabber registration dialog - has key C from cancel_mn
185
{"register_info","Registrering Information"},
186         {"register","Register"}, //button
187
{"register_mn",k2s(KeyEvent.VK_R)}, //key R
188
{"account created","Nytt konto alstrat"},
189         // Jabber Error Messages
190
{"could not connect","Kan inte ansluta till servaren."},
191         {"no new accounts","Servaren kan inte skapa nytt kontor."},
192         {"connection error","Koppling Fel:"},
193         {"could not create account","Kan inte skap ny konto."},
194         {"connection closed","Koppling till servaren har stängd."},
195         
196         // THE MAIN WINDOW
197
// menu bar items
198
{"menu_status","Min Status"},
199         {"menu_status_tt","Din status: "}, //tooltip
200
{"menu_status_mn",k2s(KeyEvent.VK_S)}, // Key S
201
{"menu_profile","Min Profil"},
202         {"menu_profile_tt","Visa din profil"}, // tooltip
203
{"menu_profile_mn",k2s(KeyEvent.VK_P)}, // Key P
204
{"menu_chat","Chatta"},
205         {"menu_chat_tt","Sända en meddelande, chatta eller gå in ett talrum"}, //tooltip
206
{"menu_chat_mn",k2s(KeyEvent.VK_C)}, //key C
207
{"menu_chat_sendmessage","Sända en meddelande"},
208             {"menu_chat_chat","Chatta"},
209             {"menu_chat_groupchat","Gå in ett grupptalrum"},
210         {"menu_tools","Verktyger"},
211         {"menu_tools_tt","Nyttig verktyger"}, //tooltip
212
{"menu_tools_mn",k2s(KeyEvent.VK_T)}, //Key T
213
{"menu_tools_disco","Tjänst Upptäckt"},
214         {"menu_preferences","Alternativ"},
215         {"menu_preferences_tt","Alternativ av framträdande, ljuder, etc."}, //tooltip
216
{"menu_preferences_mn",k2s(KeyEvent.VK_L)}, // Key L
217
{"menu_help","Hjälp"},
218         {"menu_help_tt","Visa hjälp filer"}, //tooltip
219
{"menu_help_mn",k2s(KeyEvent.VK_H)}, // Key H
220
{"menu_about","Om"},
221         {"menu_about_tt","Visa information om Whisper IM"}, //tooltip
222
{"menu_about_mn",k2s(KeyEvent.VK_O)}, //Key O
223
{"menu_quit","Avsluta"},
224         {"menu_quit_tt","Avsluta Whisper Instant Messenger"}, // tooltip
225
{"menu_quit_mn",k2s(KeyEvent.VK_A)}, //key A
226
// contact list
227
{"contacts","Mina Kontakter"},
228         {"contact_add","Ny Kontakt"},
229         {"contact_delete","Ta bort Kontakt"},
230         {"confirm delete","Konfirm ta bortning"},
231         {"delete group","Är du sakert att du vill ta bort gruppen?"},
232         {"delete contact","Är du sakert att du vill ta bort kontakten?"},
233         // group pop up menu
234
{"pu add contact","tillägga en kontakt till"},
235         {"pu rename group","Döpa om Grupp"},
236         {"pu delete group","Ta bort Grupp"},
237             {"new group name","Ny namm för det här grupp:"}, //info dialog
238
// user contact pop up menu
239
{"pu chat with","Chatta med"},
240         {"pu send msg","Sända en meddelande"},
241         {"pu rename contact","Döpa om kontakt"},
242             {"new contact name","Nytt namm för kontakt:"},
243         {"pu profile","Visa Profil"},
244         // --- borrows "contact_delete"
245
{"pu explore service","Utforska Tjänst"},
246         {"pu rename service","Döpa om Tjänst"},
247         {"pu delete service","Ta bort Tjänst"},
248         // presence
249
{"status_online","Online"},
250         {"status_available","Tillgangalig För Chatta"},
251         {"status_away","Borta"},
252         {"status_xa","Tillgangalig Inte"},
253         {"status_dnd","Stör Ej"},
254         {"status_invisible","Osynlig"},
255         {"status_offline","Offline"},
256         {"status_unknown","Okänd"},
257         
258         // Connection Dialog
259
// has key A from cancel_mn
260
{"connect","Ansluta"}, //title and button label
261
{"connect_tt","Ansluta till servaren"},
262         {"connect_mn",k2s(KeyEvent.VK_A)}, // key A
263
// rest taken from jabber section
264

265         // compose message panel
266
{"compose","Skapa"}, // Tab title
267
{"compose_tt","Skaper ny meddelande till:"}, // tab tooltip
268
{"to","Till: "},
269         {"to_tt","Skriva adressen (t.ex. fred@jabber.org) eller select en av din kontakter fråm listan"},
270         {"to_mn",k2s(KeyEvent.VK_T)}, // key T
271
{"send","Sända"},
272         {"send_tt","Sända meddelanden"},
273         {"send_mn",k2s(KeyEvent.VK_S)}, //key S
274
{"no address","Du måste skriver en adress."},
275         {"invalid address","Adressen är inte giltig."},
276         {"no message","Du måste skriva en meddelande."},
277         
278         {"no key","Mottagaren har inte en Whisper nyckel.\r\nVill du sända meddelanden oenkryptad?"},
279         {"getting key","Fetching whisper key..."},
280         {"could not get key","Kan inte få mottagares Whisper nyckel."},
281         
282         // recieved message panel - has key C from close_mn
283
{"recieved message","Meddelande mottagen fråm: "}, //tab tooltip
284
{"reply","Svara"},
285         {"reply_tt","Svara på meddelanden"},
286         {"reply_mn",k2s(KeyEvent.VK_R)},//key R
287
{"save_tt","Spara meddelanden"},
288         {"from","Fråm: "},
289         {"encrypted","Meddelanden är enkryptade."},
290         {"nonencrypted","Meddelanden är inte enkryptade."},
291         
292         // chat panel - key S for send_mn, key C from close_mn
293
{"chat started","Chatta Börjat"},
294         {"me","Mig"},
295         {"chatting with","Chatter Med: "}, // label and tab tooltip
296
{"chat encrypted","Chatten är enkryptade."},
297         {"chat not encrypted","Chatten är inte enkryptade."},
298         {"chat send_tt","Sända meddelande"},
299         {"chat close_tt","Sluta chatter"},
300         {"chat save_tt","Spara chatten"},
301         {"chat no key","Anan användaren har inte en Whisper nyckel"},
302         {"disconnected","Disconnected"},
303         {"reconnected","Re-connected"},
304         {"bad message received","Ogiltig meddelande mottagen"},
305         {"invalid signature","Ogiltig Signature"},
306         {"could not decrypt","Kan inte dekrypter"},
307         
308         // add contact dialog
309
// has key A from cancel_mn
310
{"id","Jabber ID:"},
311         {"id_mn",k2s(KeyEvent.VK_I)}, //key I
312
{"id_tt","Jabber ID av person du vill tillägga, t.ex. fred@jabber.org"},
313         {"name","Namm: "},
314         {"name_mn",k2s(KeyEvent.VK_N)}, //key N
315
{"name_tt","Nammet/Sneknammet av person (valfri)"},
316         {"add","Tillägga"},
317         {"add_mn",k2s(KeyEvent.VK_T)}, // key T
318
{"add_tt","Tillägga kontakten till din kontacktslista"},
319         {"group","Grupp"},
320         {"group_tt","Välja kontaktgruppen du vill add this kontakt till"},
321         {"group none","Ingen"},
322         {"group none_tt","Kontakten skall inte vara i en grupp"},
323         {"group new","Ny grupp: "},
324         {"group new_tt","Skriva nammet av nya gruppen du tillägga kontakten till"},
325         {"group missing name","Du måste skriva nammet av nya kontaktsgruppen"}, // error msg
326
{"group already exists","Nya kontaktgruppsnammet finns redan."}, //error msg
327
{"already on list","Användaren finns redan på din kontaktslista:"}, //error msg
328

329         // subscription request dialog
330
{"subscription request","Insamlingsbegäran"},
331         {"subscribe","Insamlingsbegäran av: "},
332         {"accept","Acceptera"},
333         {"accept_mn",k2s(KeyEvent.VK_A)}, //key A
334
{"accept_tt","Allow the user to see your online status"},
335         {"deny","Bestrida"},
336         {"deny_mn",k2s(KeyEvent.VK_B)}, //key B
337
{"deny_tt","Don't allow the user to see your online status"},
338         {"add to contacts","Tillägga användaren till kontaktslista"},
339         {"add to contacts_mn",k2s(KeyEvent.VK_K)}, //key K
340
{"add to contacts_tt","Tillägga användaren till din kontaktslista"},
341         
342         // Subscription received dialog
343
{"subscribed","Tecknat"},
344         {"been subscribed","Användaren har låtade dig att känna sin online status:"},
345         
346         // Chat with dioag
347
{"chat with","Chatta med:"},
348         {"chat with_tt","Skriva en adress (t.ex. fred@jabber.org) eller välja en av dina kontakter fråm listan"},
349         
350         // Profile window - has key S from close_mn
351
{"profile","Profil"}, //window title
352
{"refresh","Friska Upp"},
353         {"refresh_mn",k2s(KeyEvent.VK_F)}, //key F
354
{"refresh_tt","Frika up Profil"},
355         {"getting profile","Hämtar profil fråm servaren..."}, // wait msg
356
{"could not get profile","Kan inte hämta profil:"}, // error msg
357
{"invalid new key","Användaren har en ny nyckel i sin profil men nycklen är inte giltig och har rejected."}, //error msg
358
{"new key","Användaren har en ny Whisper nyckel."}, //info msg
359
{"different new key","Andvändran har ett nytt Whisper nyckel att är \r\nskillnard till nyckeln att du har nu.\r\n Det är rekommenderad att du acceptera inte\r\n utan du är saker det är giltig. Vill du acceptera nytt nycklen?"}, //warning msg
360

361         //My profile window
362
{"my profile save_tt","Spara din profil"},
363         {"profile saved","Profil sparad."}, //info msg
364

365         // JoinMUCDialog
366
// Has key C from cancel_mn
367
{"host","Host:"},
368         {"host_tt","Nammet av servaren rummet, t.ex. chat.jabber.org"},
369         {"host_mn",k2s(KeyEvent.VK_H)}, //Key H
370
{"room","Rum:"},
371         {"room_tt","Nammet av rummet"},
372         {"room_mn",k2s(KeyEvent.VK_R)}, //Key R
373
{"nick_tt","Din sneknamm i rummet"},
374         // uses form_nickname as label
375
{"nick_mn",k2s(KeyEvent.VK_N)}, //key N
376
{"room password","Rumslösenord:"},
377         {"room password_tt","Valfri - ett lösenord att gå i rummet"},
378         {"room password_mn",k2s(KeyEvent.VK_P)}, //Key O
379
{"create room","Skapa Rum"},
380         {"create room_tt","Väljer att skapa talrummet om det finns inte redan"},
381         {"create room_mn", k2s(KeyEvent.VK_E)}, //key E
382
{"join","Gå in"},
383         {"join_tt","Gå in talrummet"},
384         {"join_mn",k2s(KeyEvent.VK_G)}, // key G
385
{"need host","Du måste skriva hostsnamm."}, //info msg
386
{"need room name","Du måste skriva ett rumnamm."},//info msg
387
{"need nickname","Du måste skriva ett sneknamm."}, //info msg
388
{"need password","Rummet behöver ett lösenord"}, //info msg
389
{"you banned","You are banned from this room"},
390         {"room does not exist","Rummet finns inte."},
391         {"nickname in use","Snaknammet är använder av någon. \r\nVälja ett anan sneknamm."},
392         {"could not join","Kan inte gå in:"},
393         
394         // MUC Panel
395
// has key S from send_mn
396
// uses save for button label and chat save_tt
397
{"topic","Samtalsämne:"},
398         {"none","Ingen"},
399         {"leave","Gå Ut"},
400         {"leave_mn",k2s(KeyEvent.VK_U)}, //Key U
401
{"leave_tt","Gå ut fråm talrummet"},
402         {"room options","Rumsalternativ"},
403         {"room options_tt","Invitera, byta ditt sneknamm, registera, byta Samtalsämne, rumsgestalt, etc."},
404         {"room options_mn",k2s(KeyEvent.VK_R)}, //key R
405
{"change nickname","Byta Sneknamm"},
406             {"change nickname_tt","Byta ditt sneknamm"},
407                 {"new nickname","Nytt sneknamm:"},
408                 {"nickname changed","Sneknamm bytt:"},
409             {"invite","Invitera"},
410             {"invite_tt","Invitera någon till talrummet"},
411             {"register","Registera"},
412             {"register_tt","Om rummet är ett medlemer rum, du skall behöva registera"},
413             {"change topic","Byta Samtalsämne"},
414             {"change topic_tt","Byta samtalsämnet"},
415                 {"new topic","Ny Samtalsämne:"}, //info msg
416
{"configure room","Rumsgestalt"},
417             {"configure room_tt","Rumsgestalt - du behöver vara administratare"},
418             {"remove room","Ta Bort Rum"},
419             {"remove room_tt","Ta bort rum- du behöver vara rumsägare"},
420         {"adminGranted","Du är nu en administratare."},
421         {"adminRevoked","Du är inte en administratare nu."},
422         {"banned","Du är förbudat fråm rummet!"},
423         {"by","Av: "},
424         {"reason","Värför:"},
425         {"kicked","You have been kicked out of this room."},
426         {"membershipGranted","You have been granted membership of this room."},
427         {"membershipRevoked","Your membership of this room has been revoked."},
428         {"moderatorGranted","You have been granted moderator status in this room."},
429         {"moderatorRevoked","Your moderator status has been revoked in this room."},
430         {"ownershipGranted","You have been granted ownership of this room"},
431         {"ownershipRevoked","Your ownership of this room has been revoked."},
432         {"voiceGranted","You have been granted a voice in this room."},
433         {"voiceRevoked","Your voice in this room has been revoked."},
434         {"has changed nick","has changed thier nickname."},
435         {"has been kicked","has been kicked out of this room."},
436         {"has been banned","has been banned from this room."},
437         {"topic changed","Topic has been changed to: "},
438         {"no affiliation","Not affiliated to this room"},
439         {"no role","Invånare"},
440         {"owner","Rumsägare"},
441         {"admin","Rums Administratare"},
442         {"member","Medlem"},
443         {"outcast","Outcast"},
444         {"moderator","Moderator"},
445         {"participant","Deltagare"},
446         {"visitor","Besökare"},
447         {"has left room","har gick ut."},
448         {"has entered room","har kom in."},
449         {"forbidden","Du kan inte göra det."}, //info msg
450
// participant list popup
451
{"private msg","Privat Msg"},
452         {"private msg failed","Privat meddelande fel"}, //info
453
{"private msg_tt","Sända en privat meddelande to this person"},
454         {"moderation","Moderation"},
455             {"grant voice","Grant Voice"},
456             {"revoke voice","Revoke Voice"},
457             {"make moderator","Make Moderator"},
458             {"revoke moderator","Revoke Moderator"},
459             {"kick","Kick out of room"},
460         // Invite Dialog
461
// uses "invite" and "reason" from the MUC Panel and "cancel"
462
// and key C from cancel_mn
463
{"who_tt","Skriva en Jabber ID (t.ex. fred@jabber.org), eller välja någon fråm dina kontakter."},
464         {"invite_reason_tt","Värför du invitera (valfri)"},
465         {"send invitation","Invitera"}, //button
466
{"send invitation_mn",k2s(KeyEvent.VK_I)}, // key I
467
{"need valid id","Du måste skriva en giltig ID"}, //info msg
468
{"invitation sent","Invit sändat: "},
469         // DeleteRoomDialog
470
// has "cancel" and "reason" and "remove room"
471
// has Key C from cancel_mn
472
{"drd_reason_tt","Värför rummet ska bli ta bort (valfri)"}, //tooltip
473
{"alternative room","Andra Rum:"},
474         {"alternative room_tt","Adressen av en alternativ rum (eg green@example.net) - valfri"},
475         {"drd_remove_room_mn",k2s(KeyEvent.VK_R)}, //key R
476
{"room is removed","Rummet har ta bort."}, //info msg
477
// OPTIONS DIALOG
478
// has key S from save_mn
479
// and key A from cancel_mn
480
{"od_save_tt","Spara alternativet"},
481         {"od_cancel_tt","Avbryt byterna"},
482         {"reset","Ställa Om"},
483         {"reset_mn",k2s(KeyEvent.VK_T)}, //key T
484
{"reset_tt","Ställa om alternativ till försummelserna"},
485         // ** Categories **
486
{"opt_general","Vanlig"},
487         {"opt_actions","Aktioner"},
488         // uses opt_lan for language
489
{"opt_inactivity","Inaktivitet"},
490         // uses opt_laf for look and feel
491
{"opt_layout","Utläggning"},
492         {"opt_colours","Meddelande Farg"},
493         {"opt_new message","Ny Meddelande Larm"},
494         {"opt_new chat","Ny Chat Larm"},
495         {"opt_contact online","Kontakt Online Larm"},
496         {"opt_account settings","Konto Sättninger"},
497         // ** Combobox Options **
498
{"opt_left","Vänster"},
499         {"opt_right","Höger"},
500         // sound
501
{"opt_default sound","Speler försummelse ljud"},
502         {"opt_no sound","Inget Ljud"},
503         {"opt_custom sound","Speler egen ljud..."},
504         {"opt_sound files","Ljud Filer"},
505         // double click on contact
506
{"opt_default","Chatta om de är online"},
507         {"opt_message","Sända meddelande"},
508         {"opt_chat","Chatta med dem"},
509         // when closing main window
510
{"opt_hide","Gömma fönstern"},
511         {"opt_quit","Stänga Whisper IM"},
512         // ** option property to lang string **
513
{"opt_lang","Språk"},
514         {"opt_lang_tt","Vilket språk Whisper IM använder"},
515         {"opt_laf","Look & Feel"},
516         {"opt_laf_tt","Hur Whisper IM titta ut"},
517         {"opt_warn_unencrypted","Warn about unencrypted messages"},
518         {"opt_warn_unencrypted_tt","Show a warning when sending a message unencrypted"},
519         {"opt_alert_online","Visa Fönstern"},
520         {"opt_alert_new_message","Visa Fönstern"},
521         {"opt_alert_new_chat","Visa Fönstern"},
522         {"opt_alert_online_tt","Visa fönstern nur en kontakt bli online"},
523         {"opt_alert_new_message_tt","Visa fönstern nur du har en ny meddelande"},
524         {"opt_alert_new_chat_tt","Visa fönstern nur du har en ny chatmeddelande"},
525         {"opt_sound_alert_online","Ljud:"},
526         {"opt_sound_alert_new_message","Ljud:"},
527         {"opt_sound_alert_new_chat","Ljud:"},
528         {"opt_emoticons","Använda emoticons"},
529         {"opt_emoticons_tt","Visa smilies som :-) som bilder"},
530         {"opt_double_click","Kontaktslista double klick"},
531         {"opt_double_click_tt","What action to take when you double click on a contact in the contacts list"},
532         {"opt_remember_window_size","Minnas fönstern storlek"},
533         {"opt_remember_window_size_tt","Minnas fönstern storlek och position"},
534         {"opt_contact_list_location","Visa kontaktslista på"},
535         {"opt_contact_list_location_tt","Vilket sid av fönstern kontaktslistan ska bli"},
536         {"opt_muc_list_location","Visa rummedlemslista på"},
537         {"opt_muc_list_location_tt","Vilket sid av fönstern rummedlemslista ska bli"},
538         {"opt_text_colour","Text Farg"},
539         {"opt_text_colour_tt","Fargen av text på meddelander och chatter"},
540         {"opt_text_font","Text Teckensnitt"},
541         {"opt_text_font_tt","Teckensnitten på meddelander och chatter, t.ex.. Ariel"},
542         {"opt_text_size","Text Storlek"},
543         {"opt_text_size_tt","Text Storlek"},
544         {"opt_background_colour","Bakgrund"},
545         {"opt_background_colour_tt","Bakgrundsfargen på meddelander och chatter"},
546         {"opt_close_action","Fonstern stängd"},
547         {"opt_close_action_tt","Vad göra nur fonstern är stängd"},
548         {"opt_idle_time","Bli inaktivitet efter"},
549         {"opt_idle_time_tt","Hur lång (minuter) Whisper IM har inte användat innan det ska bli inaktiv"},
550         {"opt_auto_away","Göra min status som borta"},
551         {"opt_auto_away_tt","Nur Whisper är inaktic, din status ska bli borta"},
552         {"opt_clear_keypair","Klar mitt Whisper nyckelpar"},
553         {"opt_clear_keypair_tt","Nur Whisper är inaktic, ditt Whisper nyckelpar ska bli klarat och Whisper IM låsat"},
554         // ** Account Settings Panel **
555
{"resource","Resurs:"},
556         {"change password","Byta Jabber Lösenord"},
557         {"change password_tt","Byta lösenord använder för Jabber servaren"},
558         {"delete account","Ta bort Konto"},
559         {"delete account_tt","Ta bort ditt Whisper konto"},
560         {"change passphrase","Byta Whisper Lösenord"},
561         {"change passphrase_tt","Byta ditt Whisper Lösenord"},
562         // Information Messages
563
{"options reset","Alternativ ställa om"},
564         {"options saved","Alternativ sparad"},
565         // ** Change Password Dialog **
566
{"new password","Nytt Lösenord:"},
567         {"jabber password changed","Jabber lösenord bytt.\r\nDu måste spara alternativ nu"},
568         // ** Change Passphrase Dialog **
569
{"new passphrase","Nytt Whisper Lösenord:"},
570         {"reenter new passphrase","Skriva egen till nytt Whisper lösenord:"},
571         {"passphrase changed","Whisper Lösenord bytt"},
572         // End of options
573
// FORMS
574
// has "cancel" and key A from cancel_mn
575
{"form","Blankett"},
576         {"submit","Lämna In"},
577         {"submit_mn",k2s(KeyEvent.VK_L)}, //key L
578
{"fetching form","Hämtar blankkett..."}, // wait dialog msg
579
{"submitting form","Lämnar in blankkett..."},// wait dialog msg
580
{"config not possible","Det är inte moligt att göra rumsgestaltning."},
581         {"registration not possible","Det är inte moligt att bli en rummedlem."},
582         {"form submitted","Blankett har lämnat."}, //info msg
583
{"no search result","Ingen sökresultar."}, //info msg
584
{"search result","Sökresult"},
585         {"registered","Du har registerad med tjänsten."},
586         // DISCO Window
587
{"DISCO_add to contacts","Tillägga till din kontacktslista"},
588         {"DISCO_register","Register med tjänst"},
589         {"DISCO_search","Söka Tjänst"},
590         {"DISCO_back","Gå Tillbacka"},
591         {"DISCO_home","Gå till hemtjänst"},
592         // disco entity types
593
{"disco_jabber_server","Jabber Servare"},
594         {"disco_jud","Jabber User Directory"},
595         {"disco_muc_service","Talrum Tjänst"},
596         {"disco_muc_room","Talrum"},
597         {"disco_aim_gateway","Gateway for AOL Instant Messenger"},
598         {"disco_icq_gateway","Gateway for ICQ"},
599         {"disco_irc_gateway","Gateway for Internet Relay Chat (IRC)"},
600         {"disco_msn_gateway","Gateway for M$N"},
601         {"disco_yahoo_gateway","Gateway for Yahoo! Messenger"},
602         {"disco_gateway","Gateway"},
603         {"disco_other",""}, //deliberately empty
604
//Gateway Support
605
{"gateways","Gateways"},
606         // SECURE CHANNEL
607
{"secure channel","Säker Kanal"},
608         {"channel","Kanal"},
609         {"provided by","Försed av:"},
610         {"you are providing","Du förse säker kanalen"},
611         {"joining channel","Joining säker kanalen..."},
612         {"opening channel","Säker kanalen är öppen"},
613         {"joining response","Svar mottagen..."},
614         {"could not open channel","Kan inte öppner säker kanalen."},
615         {"no public key","Ingen publik nyckel."},
616         {"joined as","Bli medlem som:"},
617         {"is requesting join","är fragor att bli medlem av säker kanalen. \r\nVill du tillåta?"},
618         {"attempted to join","försakat bli medlem av säker kanalen"},
619         {"message failed","Sända meddelanden fel"},
620         // JOIN SECURE CHANNEL DIALOG
621
{"join channel","Bli medlem av en säker kanal"},
622         {"provide channel","Förse en säker kanal"},
623         {"provider id","Försare:"},
624         {"provider id_tt","Skriva Jabber ID:n av kanalsförsare"},
625         {"allow anyone","Tillåta någon att bli medlem av kanalen"},
626         {"ask me","Fragor mig om någon kan bli medlem av kanalen"},
627         {"allow contacts","Tillåta mina kontakter att bli medlem av kanalen"},
628         // locked
629
{"locked","Whisper IM är låsat"}
630         // END OF MATERIAL TO LOCALISE
631
};
632  }
Popular Tags